KORISNIČKI SERVIS

Centar za dečiju psihologiju
Dositejeva 17, 11000 Beograd
Srbija

Matični broj: 28284195
PIB: 111541230

+381 64 23 40 511
info@decijapsihologija.rs
www.decijapsihologija.rs

OPŠTE ODREDBE

 • Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem DecijaPsihologija.rs servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi pristup.decijapsihologija.rs (u daljem tekstu, zajednički: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo Centar za dečiju psihologiju, Dositejeva 17, 11000 Beograd, Srbija, matični broj: 28284195, PIB: 111541230 (u daljem tekstu: Kompanija).
 • Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji su sastavni delovi ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi).
 • Pristupom ili korišćenjem Servisa, posetioci odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.
 • Pristupom sadržajima Servisa, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.
 • Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
 • Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
 • Servis nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.), niti Kompanija kao takva pruža ili obezbeđuje bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili bilo kakav dokaz o pohađanju programa.
 • Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

INTEGRITET SERVISA

 • Sadržaj na Servisu je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.
 • Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.
 • Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem zaključenog ugovora.
 • Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
 • Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije:
  – na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza,
  – za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

OPIS SERVISA

 • Servis omogućava korisnicima Servisa pristup programu, isključivo uz naplatu.
 • Program se sastoji iz video sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama.

VRSTE KORISNIKA

 • Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis, ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom Programa.
 • Isto lice može istovremeno biti i Posetilac i Polaznik.
 • Kompanija pruža mogućnost korišćenja Servisa samo punoletnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. Polaznik koji se kao takav registruje na Servisu, samim činom registracije izjavljuje da je punoletan i poslovno sposoban.

NAPLATA PROGRAMA

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
 • Kompanija od Polaznika vrši naplatu pretplate na Servis putem dostupnih načina plaćanja, kao što su uplata na račun Kompanije ili putem platne kartice. Od Polaznika koji nisu rezidenti Republike Srbije, Kompanija može da vrši naplatu i preko izdavaoca elektronskog novca (platni promet sa inostranstvom) kao što su PayPal i slični.
 • PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA:
  1. Plaćanje na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Banca Intesa ad i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Za korisnike kartica Banke Intese omogućeno je plaćanje na 6 rata.
  2. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za pristup Servisu. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.
  3. Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada se omogući pristup Servisu. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbina će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisane na Vašem računu se oslobađaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.
  4. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
 • POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU DA DOLAZI DO POVRAĆAJA SREDSTAVA:
  1. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da banka obavlja povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • Cena za aktuelni period pretplate je navedena na početnoj stranici na Internet adresi pristup.decijapsihologija.rs.
 • Kompanija može samostalno opredeliti dužinu trajanja pretplate na Servis koja nije podložna naplati, u svrhu mogućnosti da se Polaznik upozna sa sadržajem Servisa (engl. “Free Trial”, odnosno “besplatna proba”). “Free Trial” odnosno period “besplatne probe” Kompanija objavljuje na samom Servisu.

POLAZNICI

 • Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
 • Polaznik se na Servis može registrovati bilo putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link, kojom prilikom bira korisničku lozinku.
 • Svakom pojedinom prijavom na Servis, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Servisu i svim programevima dostupnim u momentu početka pretplate. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja.
 • Trajanje pretplate počinje da se računa od momenta od kada Kompanija Polazniku dodeli pristup Servisu.
 • Polazniku prestaje pravo pristupa Servisu istekom pretplate.
 • Polaznik može isti program (odnosno lekcije) posećivati više puta.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • U ime CENTRA ZA DEČIJU PSIHOLOGIJU obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 • Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
 • Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

OBAVEŠTAVANJA

 • Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni program i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

REKLAMACIJE

 • Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.
 • Lice koje ima svojstvo potrošača (korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Kompanija putem Servisa vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.
 • Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca programa (Polaznika) da program kupi.
 • Kupac programa (Polaznik) svakim plaćanjem programa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.
 • Bez obzira na navedeno, Kompanija omogućava svakom pojedinom Polazniku da u roku od 30 dana od dana početka pretplate zahteva povraćaj iznosa pretplate, u kom slučaju će Kompanija vratiti ukupan iznos pretplate u roku od 15 dana od dana prijema takvog zahteva.

POREZ

 • PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

AUTORSKO PRAVO

 • Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.
 • Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Kompanije na Polaznika.
 • Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

 • Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na: uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje lice koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova. Korisnik koji, po oceni Kompanije, prekrši o ove Smernice ili druge odredbe ovih Uslova, gubi pravo na bilo kakvu isplatu/povraćaj novca.
 • Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
 • Registracijom na Servis lica ne stiču bilo koji pravni status, već pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju i tvrde da imaju onaj pravni status koji su prilikom registracije na Servis naveli. Kompanija ne odgovara za istinitost podataka u pogledu pravnog statusa koji dostavljaju treća lica, niti za posledice koje lažno prikazivanje takvog statusa može da proizvede.
 • Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
 • Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.
 • Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

 • Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.
 • Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

ZAVRŠNE ODREDBE

 • Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje pet dana pre dana početka njihove primene.
 • Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
 • Ovi Uslovi počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Servisa.
 • Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.
 • Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.